hoi-cong-chung-vien-tinh-bac-kan

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BẮC KẠN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

congchunglethanh@gmail.com

Đang cập nhật

0943.916.888

Phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 41/TCCQ ngày 14/02/1997 của Ban tổ chức chính quyền tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập các Phòng thuộc Sở Tư pháp, lúc bấy giờ gọi là Phòng công chứng Nhà nước số 1. Năm 1999,theo Quyết định số 247/1999/QĐ-UB ngày 29/03/1999 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tách Phòng công chứng Nhà nước thành Phòng công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn là đơn vị độc lập trực thuộc Sở Tư pháp.

Phòng công chứng số 2 tỉnh Bắc Kạn là tổ chức hành nghề công chứng, được thành lập theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 15/04/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Phòng công chứng số 2 tỉnh Bắc Kạn và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân , có con dấu và tài khoản riêng.

Phòng công chứng số 3 tỉnh Bắc Kạn là tổ chức hành nghề công chứng, được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Phòng công chứng số 3 và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2015, Hội công chứng viên tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Ngày 08 tháng 06 năm 2016, các  công chứng viên tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu ông Dương Đức Bình là chủ tịch Hội.

Sau khi được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Điều lệ Hội tại Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016, Hội đã chính thức hoạt động. Đồng thời sau đó Ban Chấp hành Hội đã họp phiên đầu tiên kiện toàn về mặt tổ chức nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chấp hành và thành lập các ban chuyên môn giúp việc cho Ban Chấp hành như: Ban kiểm tra, Hội đồng khen thưởng – kỷ luật.

Đồng chí Dương Đức Bình – Chủ tịch Hội nay đã chuyển sang hoạt động hành nghề công chứng tại tỉnh khác và đồng chí Nguyễn Lê Thanh – Phó Chủ tịch Hội tạm thời thay thế điều hành Hội đến hết nhiệm kỳ.

BACK-TO-TOP