Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của các công chứng viên Việt Nam và Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên; xây dựng, ban hành và duy trì các chuẩn mực đạo đức hành nghề công chứng; thực hiện chế độ tự quản của công chứng viên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. 

Giữa

THƯ VIỆN - VIDEO

BACK-TO-TOP