hoi-cong-chung-vien-tinh-binh-phuoc

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

vu.the.quyet@gmail.com

Đang cập nhật

0918.753.735

Bình Phước là một tỉnh thuộc Đông Nam Bộ và là tỉnh có diện tích lớn nhất miền Nam Việt Nam. Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay, Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, chia thành 111 đơn vị hành chính cấp xã gồm 15 phường, 6 thị trấn và 90 xã.

Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Bình Phước được thành lập vào ngày 10/01/1997 theo Quyết định số 135/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Phước và được chuyển sang đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 24/12/2007. Sau đó, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục thành lập thêm 02 Phòng công chứng Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển knih tế - xã hội của tỉnh nhà, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Năm 2014, Hội công chứng tỉnh Bình Phước ( sau này được đổi tên thành Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước) được thành lập theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Bình Phước. Ngày 25/5/2014, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2017 đã được tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, do ông Vũ Thế Quyết- Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Phước làm Chủ tịch Hội.

Ngày 15/10/2017, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước lần thứ hai, nhiêm kỳ 2017-2020 tổ chức tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên do ông Vũ Thế Quyết – Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Phước làm chủ tịch Hội.

Kể từ khi thành lập đến nay, Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước đã đóng góp rất nhiều vào việc đưa dịch vụ công chứng tới gần hơn với người dân. Cùng với sự phát triển bền vững, lâu năm của các Phòng công chứng thì các Văn phòng công chứng cũng đã được thành lập, đongs góp rất nhiều công sức cho sự phát triển của Hội công chứng viên tỉnh Bình Phước.

BACK-TO-TOP