hoi-cong-chung-vien-tinh-gia-lai

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH GIA LAI

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hccvgialai@gmail.com

Số 46, Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

02693.823.721

Theo Quyết định số 31 ngày 08/4/1992 của UBND tỉnh Gia Lai, ngày 15/4/1992, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Gia Lai được thành lập. Cho tới năm 1994 và 1998, UBND tỉnh Gia Lai đã tiếp tục thành lập lần lượt thêm 02 Phòng công chứng Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Năm 2006, Luật công chứng ra đời đã tạo cơ hội để hoạt động công chứng tại tỉnh Gia Lai gia tăng mạnh mẽ về cả số lượng công chứng viên cũng như số lượng tổ chức hành nghề công chứng. Từ 3 Phòng công chứng Nhà nước, đến nay, Gia Lai đã có 31 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 16 tổ chức hành nghề công chứng, đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng tăng của các cá nhân, tổ chức tại địa phương.

Cho tới nay, việc xã hội hóa hoạt động công chứng tại tỉnh Gia Lai đã chứng tỏ đây là một chủ  trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tăng cường chất lượng và giảm sức ép cho các cơ quan nhà nước về việc cung cấp dịch vụ công, góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên chế và ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, giải quyết công việc cho nhiều người lao động.

Sau khi Luật công chứng 2006 ra đời, hoạt động công chứng tại tỉnh Gia Lai đã dần dần đi vào nề nếp, ngày càng phát triển và đạt chất lượng tốt. Nhiều giao dịch đã được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, các công chứng viên cũng đã giải thích quyền và nghĩa vụ cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch, đưa dịch vụ công chứng gần gũi với người dân hơn.

Năm 2018, Hội công chứng viên tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai. Ngày 26/10/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2021 đã được tổ chức, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên, do ông Phạm Huy Vũ - Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Mặc dù là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập gần sát nhất với thời gian thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, nhưng với đội ngũ công chứng viên đông đảo, Hội công chứng viên tỉnh

BACK-TO-TOP