hoi-cong-chung-vien-tinh-lang-son

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH LẠNG SƠN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

congchung411@gmail.com

Số 411 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

02053.717.909

Theo Quyết định số 319-UB/QĐ-TC ngày 09/9/1991 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Lạng Sơn được thành lập.

Từ năm 2009 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã phát triển thêm 03 tổ chức hành nghề công chứng. Toàn tỉnh hiện có 04 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 01 Phòng công chứng và 03 Văn phòng công chứng với 09 công chứng viên hành nghề.

Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng  lên. Các công chứng viên được bổ nhiệm đều là những người luôn trau dồi kiến thức, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật cao. Nhìn chung, sự phát triển đội ngũ công chứng viên cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu công chứng của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ngày 12/02/2017, Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra 03 công chứng viên đủ năng lực và phẩm chất vào Ban Chấp hành Hội do đồng chí Nông Văn Hồng  - Trưởng phòng công chứng số 1 làm Chủ tịch Hội.

Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận. tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. Hằng năm, Hội triển khai các hoạt động chuyên môn như: tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ cho công chứng viên trên địa bàn tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.

BACK-TO-TOP