hoi-cong-chung-vien-tinh-long-an

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH LONG AN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchunglongan@gmail.com

151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

02723580020

Theo Quyết định số 31/UB-QĐ-90 ngày 13/01/1990 của UBND tỉnh Long An, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Long An đã được thành lập. Sau đó, do nhu cầu công chứng tại địa phương tăng cao, UBND tỉnh Long An đã tiếp tục thành lập thêm 03 Phòng công chứng Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, số lượng tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên không ngừng tăng lên. Cho tới nay, tỉnh Long An đã có 58 công chứng viên đang hành nghề tại 29 tổ chức hành nghề công chứng.

Ý thức về sự cần thiết phải thành lập Hội công chứng viên tỉnh Long An, căn cứ theo quy định của Luật công chứng năm 2014, năm 2015, Hội công chứng viên tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Long An.

Ngày 28/11/2015, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Long An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 thành viên, do ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Văn phòng công chứng Cần Giuộc là Chủ tịch Hội. Năm 2017 Ban Chấp hành Hội công chứng viên đã bầu lại Chủ tịch mới là ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Văn phòng công chứng Phương Nam.

Từ khi thành lập tới nay, Hội công chứng viên tỉnh Long An đã tham gia tích cực vào các buổi tọa đàm xây dựng pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức, góp ý kiến với Sở Tư pháp về việc thành lập Văn phòng công chứng cũng như việc chuyển đổi, giải thể Phòng công chứng, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sơ ngành liên quan trong việc chấn chỉnh, giải quyết những tồn tại trong việc thực hiện các thủ tục của người dân khi xác lập giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Để tiến tới thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Hội cũng đã cử Chủ tịch Hội làm thành viên Tiểu ban tài chính, đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp công chứng nói chung của Việt Nam.

BACK-TO-TOP