hoi-cong-chung-vien-tinh-ninh-thuan

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH NINH THUẬN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungvien.ninhthuan@gmail.com

Số 24, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

0919740000

Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Thuận ( nay là Phòng công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận) được UBND tỉnh Ninh Thuận thành lập theo Quyết định số 38 QĐ/UB-NT ngày 14/5/1992.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, tỉnh Ninh Thuận đã phát triển thêm 06 Văn phòng công chứng. Cho đến nay tỉnh Ninh Thuận đã có 01 Phòng công chứng và 06 Văn phòng công chứng với 15 công chứng viên đăng ký thăm gia hoạt động tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh, theo đó, Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận là tổ chức xã hội -nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại tỉnh Ninh Thuận, là tổ chức tự quản được thành lập nhằm mục đích đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên.

Ngày 07/5/2017 tại Sở Tư pháp, Ban vận động thành lập Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai mạc Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Ninh Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua những nhiệm vụ quan trọng gồm: Quy chế bầu cử, Điều lệ Hội, phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2017- 2021. Tại Đại hội, các công chứng viên đã nghiêm túc và tích cực trong việc đóng góp ý kiến, đề xuất cho hoạt động của Hội trong thời gian tới, nhằm định hướng xây dựng tổ chức Hội hoạt động thực chất theo đúng mục đích, là nơi trao đổi kinh nghiệm, hỗ trỡ và giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của hội viên.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành, gồm 05 thành viên, trong đó, ông Mai Hạnh ( Trưởng phòng công chứng số 1) giữ chức Chủ tịch Hội.

Từ sau khi thành lập, Ban Chấp hành Hội công chứng viê tỉnh Ninh Thuận đã thể hiện rõ sự quyết tâm nâng tầm hoạt động của Hội, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức hành nghề công chứng, xây dựng đội ngũ công chứng viên có phẩm chất đạo đức, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

BACK-TO-TOP