hoi-cong-chung-vien-tinh-tuyen-quang

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH TUYÊN QUANG

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

leyentq@gmail.com

Đang cập nhật

0912.678.283

Tuyên Quang là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, là nơi hội tụ, giao thoa của những sắc thái văn hóa riêng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc.

Theo Quyết định số 522 ngày 26/12/1992 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với 03 công chứng viên.

Trong những năm vừa qua, kinh tế của tỉnh Tuyên Quang tăng trưởng với tốc độ khá cao, GDP tăng bình quân năm 2014 đạt 15,4% cơ cấu kinh tế có sự thay đổi tỷ trọng giữa các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Do đó, nhu cầu công chứng các giao dịch cũng vì thế mà tăng hơn.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, căn cứ vào quy định của Luật công chứng năm 2006 và Luật công chứng năm 2014, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cho phép thành lập thêm Văn Phòng công chứng Mai Lan và Văn Phòng công chứng Đức Minh. Hoạt động công chứng tại tỉnh Tuyên Quang đã đóng góp tich cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Cho tới nay, Tuyên Quang có 8 công chứng viên đăng kí hành nghề tại 3 tổ chức hành nghề công chứng, đảm bảo nhu cầu công chứng tại địa phương của các cá nhân, tổ chức.

Mặc dù với số lượng công chứng viên còn ít ỏi, nhưng nhận thấy công chứng viên cần phải có một tổ chức để sinh hoạt chung,  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, do đó, căn cứ vào các quy định pháp luật, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương, Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang đã được thành lập.

Ngày 20/5/2018, Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức tại Sở Tư pháp, bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 thành viên do bà Lê Thị Yên, Phó trưởng phòng công chứng số 1 giữ chức vụ Chủ tịch.

Dù mới được thành lập, Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang đã dần đi vào nề nếp, nhiệt tình tham gia các buổi họp, tập huấn do Bộ Tư pháp và các Hội công chứng viên tỉnh bạn tổ chức, phấn đấu nâng cao chất lượng công chứng tại địa phương.

BACK-TO-TOP