hoi-cong-chung-vien-tinh-binh-thuan

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BÌNH THUẬN

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

sanght@stp.binhthuan.gov.vn

Đang cập nhật

0903.754.890

Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận ( sau đây viết tắt là Hội) được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, theo đó Hội là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hội do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, quản lý chuyên ngành của Sở Tư pháp và hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Đại hội của Hội lần thứ I ( nhiệm kỳ 2016 - 2021) được tổ chức và 23/24 công chứng viên của 18 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động trêm địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa I gồm 5 thành viên và Hội đồng khen thưởng - kỷ  luật khóa I gồm 3 thành viên. Cụ thể, ông Huỳnh Thanh Sang giữ chức Chủ tịch Hội.

Ngày 21/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2125/QĐ-UB-ND về việc phê duyệt Điều lệ Hội. Ngày 04/01/2017, Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 38/QĐ-HCCV ban hành quy chế hoạt động của Hội, bao gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế sử dụng tài chính, Quy chế khen thưởng, Quy chế xử lý kỷ luật và Quy chế về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội.

Tính đến hết tháng 10 năm 2018, Hội có 41 hội viên là các công chứng viên hành nghề tại 20 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Có thề nói, qua hơn 02 năm đi vào hoạt động, Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận đã thực hiện các nhiệm vụ được đề ra theo quy định của pháp luật công chứng, góp phần cùng Sở Tư pháp Bình Thuận quản lý các công chứng viên và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Các hội viên của Hội công chứng viên tỉnh Bình Thuận đã góp phần rất lớn vào việc phục vụ kịp thời nhu cầu công chứng, tạo điều kiện để người dân, với địa vị xã hội, khả năng kinh tế khác nhau, đều bình đẳng, dễ tiếp cận với dịch vụ công chứng, xóa bỏ tâm lý e ngại của người dân khi phải sử dụng hoặc lựa chọn dịch vụ công chứng.

BACK-TO-TOP