hoi-cong-chung-vien-tinh-dong-nai

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH ĐỒNG NAI

something

something

something

something

something

 

Đang cập nhật

Đang cập nhật

hoicongchungviendongnai@gmail.com

Số 01B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

02513.844250

Đồng Nai là một tỉnh lớn thuộc vùng Đông nam bộ Việt Nam, là tỉnh có dân số đứng thứ 5 cả nước. Do đó, hoạt động công chứng tại tỉnh luôn luôn được các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đánh giá cao.

Ngày 05/2/1990, Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 206/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai với 3 công chứng viên do ông Huỳnh Văn Lưu làm Trưởng phòng.

Do nhu cầu về công chứng tiếp tục tăng cao, UBND tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục thành lập thêm Phòng công chứng nhà nước số 2 vào ngày 06/2/1998 theo Quyết định số 375/1998/QĐ.UB-NDT. Phòng công chứng Nhà nước số 3 được thành lập vào ngày 06/2/1998 theo Quyết định số 376/1998/QĐ.UBNDT. Phòng công chứng số 4 được thành lập ngày 30/7/2004 theo Quyết định số 3151/QĐ.UBND.

Kể từ khi được thành lập, các Phòng công chứng đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Đến 2009, khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng được thông qua, tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục cho phép thành lập thêm các tổ chức hành nghề công chứng. Đến nay, tỉnh Đồng Nai có 64 công chứng viên đăng kí hành nghề tại 26 tổ chức hành nghề công chứng gồm 3 Phòng công chứng và 23 Văn phòng công chứng.

Hội công chứng viên tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 3283/QĐ-UB ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 19/12/2015, Hội công chứng viên tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ra Bà Nguyễn Thị Hồng Vân là Chủ tịch Hội.

Ngày 23/09/2016, Hội công chứng viên tính Đồng Nai và Sở Tư pháp đã ký Quy chế số 01/QCPH-STP-HCC về việc phối hợp quản lý tổ chức và hoạt động công chứng trên dịa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua đó tạo sự thống nhất và đồng bộ của cơ quan quản lý chuyên ngành và tổ chức xã hội  nghề nghiệp của công chứng viên tại tỉnh Đông Nai.

Từ khi thành lập cho đến nay, hằng năm Hội đều tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên của tỉnh và có sự tham gia của các công chứng viên tỉnh bạn; tham gia các phong trào thể dục thể thao do Sở Tư pháp tổ chức.

BACK-TO-TOP