Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh

hoicongchungvientinhquangninh@gmail.com

Phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh – Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

02036563366 – 02036291333

Hoạt động công chứng có vị trí, vai trò quan trọng và rất cần thiết trong đời sống xã hội. Hoạt động công chứng bảo đảm tính an toàn pháp lý, ngăn ngừa tranh chấp, giảm thiểu rủi ro cho các hợp đồng, giao dịch qua đó bảo về quyền, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng với các mặt bổ trợ tư pháp khác, hoạt động công chứng góp phần thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 01/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo Quyết định số 1040-QN/UB ngày 22/07/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phòng công chứng Nhà nước số 1 được thành lập với 01 công chứng viên và 03 nhân viên. Sau đó UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục thành lập thêm 02 Phòng công chứng Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, khẳng định rõ vị trí, vai trò của công chứng trong đời sống xã hội.

Sau khi chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng  được thông qua, Quảng Ninh tiếp tục phát triển cả về số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng. Cho tới nay, Quảng Ninh có trên 50 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 20 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn kể cả các huyện miền núi, vùng cao, vùng sâu và huyện đảo Cô Tô.

Năm 2016, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ninh được thành lập nhiệm kỳ 2016-2021 theo Quyết định số 707/QĐUB ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đây chính là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên được thành lập tại tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 thành viên và bầu ông Vương Quốc Tuấn – Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tịch Hội.

Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ninh mới được thành lập nhưng đã tích cực phối hợp với các tổ chức hành nghề công chứng với nhau về nghiệp vụ, chuyên môn, tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp trong tỉnh. Đặc biệt, Hội đã có nhiều đóng góp trong việc tham gia Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.