Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh

hoicongchungvienbn@admin

Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh. Đây là
tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Công chứng viên hoạt động trong các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh.
Hiện nay, toàn tỉnh có 25 tổ chức hành nghề công chứng: 3 Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp và 22 Văn phòng Công chứng. Các
tổ chức hành nghề công chứng thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 100% Công chứng viên; thái độ làm việc của
các Công chứng viên và nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo
đảm an toàn cho các bên tham gia giao dịch. Chỉ tính 10 tháng năm 2019, các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh thực hiện
được 51.969 việc, thu phí và thù lao công chứng hơn 22 tỷ đồng; nộp ngân sách và thuế hơn 3,2 tỷ đồng.
Ngày 11/1/2020, Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2022. Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo
cáo quá trình thành lập Hội Công chứng viên tỉnh, dự thảo Điều lệ Hội và chương trình hoạt động của Hội. Với tinh thần trách nhiệm,
nghiêm túc, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện dự thảo Điều lệ Hội và chương trình hoạt động
của Hội nhiệm kỳ 2019 – 2022.
Đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành và 5 đồng chí vào Hội đồng Khen thưởng-Kỷ luật Hội Công chứng viên tỉnh;
biểu quyết thông qua Điều lệ Hội và Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2019-2022.