Hiệp Hội Công Chứng Viên Việt Nam
Xác thực ý chí - Tạo lập niềm tin

Hội đồng nhiệm kỳ thứ nhất (2019-2022)

Danh sách Hội đồng

Hội đồng công chứng viên toàn quốc gồm 75 ủy viên:

… (đang chờ cập nhật)

Danh sách Ban thường vụ

 1. Ông Tuấn Đạo Thanh – Chủ tịch
 2. Ông Hoàng Xuân Hoan – Phó chủ tịch
 3. Ông Nguyễn Vinh Huy – Phó chủ tịch
 4. Bà Lê Thị Danh – Phó chủ tịch
 5. Ông Nguyễn Trí Hòa – Tổng thư ký
 6. Bà Nguyễn Thị Thơ – Phụ trách công tác Văn phòng và hợp tác quốc tế của Hiệp hội
 7. Ông Nguyễn Thanh Đình – Phụ trách Ban Chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng
 8. Ông Vương Quốc Tuấn – Phụ trách Ban Bảo vệ quyền lợi của hội viên
 9. Ông Lê Hồng Sơn – Phụ trách Ban Bảo vệ quyền lợi của hội viên
 10. Ông Phạm Văn Vĩnh – Phụ trách Ban Kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật
 11. Ông Trần Văn Hùng – Phụ trách Ban Tài chính